Celami Fundacji Readaptacji Społecznej „Pomocna Dłoń są:

– pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomoc w wyrównywaniu szans osób znajdujących się w trudnym położeniu,
– działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
– niesienie pomocy bezdomnym,
– przeciwdziałanie dyskryminacji,
– działalność charytatywna,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
– działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych na rzecz edukacji, kultury fizycznej i sportu,
– wspieranie działalności z zakresu pomocy społecznej i dobroczynności.